Thursday, September 2, 2021

第 22天(2021年) - 你有份在耶穌基督的家譜中! (大家可到FaceBook (silastyng)看此博客的錄影 )

 


安靜

1.  停下來. 靜一靜

2.  等候主. 深呼吸經歷主之平安, 感受主的臨在, 呼出你的憂慮


讚美及感恩
1.  思想最近使你開心歡笑的時刻
2.  為那些時刻及有關的人感恩

知罪,認罪,悔改 (Subjective Shifting Devotion Method 轉位靈修法  https://bishopsilas.blogspot.com/2009/08/count-down-5-subject-shifting-devotion.html

1. 求聖靈光照,使你知罪,願意認罪悔改 
     "親愛的聖靈, 求你光照我心靈的深處, 使我看見我的罪, 我和主耶穌的阻隔, 
        求你幫助, 奉主耶穌基督名求。阿們。"

2. 透過聖靈的工作, 安靜一刻, 省察自己, 之後祈禱:
     「親愛的主耶穌,感謝你為我的罪釘死在十字架上,我願意在你面前承認我的罪(凡聖靈光照到的,請逐一說出),求你用你的寶血赦免我的罪,我願意打開心門讓你作我的救主,求你救贖我,我願意一生跟隨你讓你作我生命的主,求你帶領我。聖靈,求你充滿我,使我得著恩賜及力量去侍奉主、見證主,奉主耶穌基督名求,阿們。」


3.  司徒德牧師每天早上的 "活像基督"祈禱 John Stott's daily prayer of Christlikeness (Christopher J.H. Wright, Cultivating the fruit of the Spirit. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2017, 13)

請到此連結看神怎様籍司徒德牧師改變我的生命: 

https://bishopsilas.blogspot.com/2009/07/


   "天父,求你使我今天活在你的同在中,你一天比一天更喜悦我。
    主耶穌,求你使我今天能背起我的十字架去跟隨你。
    聖靈,求你在今天充滿我,使你的果子能彰顯在我的生命中: 仁愛,喜樂,和平,忍耐,恩慈,良善,信實,温柔及節制。"
             

親親爸父, 唱詩歌頌(馬太福音 1)
聖經網頁: https://www.biblegateway.com/passage/?search=%E8%A9%A9%20%E7%AF%87%2028&version=CUV

親親爸父讀經網頁: http://api.pastoralcareschool.org/twa/

今日的經文:
  

亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 大 衛 的 子 孫 ( 後 裔 子 孫 原 文 都 作 兒 子 下 同 ) , 耶 穌 基 督 的 家 譜 :

亞 伯 拉 罕 生 以 撒 ; 以 撒 生 雅 各 ; 雅 各 生 猶 大 和 他 的 弟 兄 ;

猶 大 從 他 瑪 氏 生 法 勒 斯 和 謝 拉 ; 法 勒 斯 生 希 斯 崙 ; 希 斯 崙 生 亞 蘭 ;

亞 蘭 生 亞 米 拿 達 ; 亞 米 拿 達 生 拿 順 ; 拿 順 生 撒 門 ;

撒 門 從 喇 合 氏 生 波 阿 斯 ; 波 阿 斯 從 路 得 氏 生 俄 備 得 ; 俄 備 得 生 耶 西 ;

耶 西 生 大 衛 王 。 大 衛 從 烏 利 亞 的 妻 子 生 所 羅 門 ;

所 羅 門 生 羅 波 安 ; 羅 波 安 生 亞 比 雅 ; 亞 比 雅 生 亞 撒 ;

亞 撒 生 約 沙 法 ; 約 沙 法 生 約 蘭 ; 約 蘭 生 烏 西 亞 ;

烏 西 亞 生 約 坦 ; 約 坦 生 亞 哈 斯 ; 亞 哈 斯 生 希 西 家 ;

10 希 西 家 生 瑪 拿 西 ; 瑪 拿 西 生 亞 們 ; 亞 們 生 約 西 亞 ;

11 百 姓 被 遷 到 巴 比 倫 的 時 候 , 約 西 亞 生 耶 哥 尼 雅 和 他 的 弟 兄 。

12 遷 到 巴 比 倫 之 後 , 耶 哥 尼 雅 生 撒 拉 鐵 ; 撒 拉 鐵 生 所 羅 巴 伯 ;

13 所 羅 巴 伯 生 亞 比 玉 ; 亞 比 玉 生 以 利 亞 敬 ; 以 利 亞 敬 生 亞 所 ;

14 亞 所 生 撒 督 ; 撒 督 生 亞 金 ; 亞 金 生 以 律 ;

15 以 律 生 以 利 亞 撒 ; 以 利 亞 撒 生 馬 但 ; 馬 但 生 雅 各 ;

16 雅 各 生 約 瑟 , 就 是 馬 利 亞 的 丈 夫 。 那 稱 為 基 督 的 耶 穌 是 從 馬 利 亞 生 的 。

17 這 樣 , 從 亞 伯 拉 罕 到 大 衛 共 有 十 四 代 ; 從 大 衛 到 遷 至 巴 比 倫 的 時 候 也 有 十 四 代 ; 從 遷 至 巴 比 倫 的 時 候 到 基 督 又 有 十 四 代 。現在讓你有一個安靜的時刻,給聖靈一個空間,讓主耶穌可以藉着剛才讀過的經文,親自對你説話。


 我的聆聽
 我從主耶穌領受主題是: 你有份在耶穌基督的家譜中!

 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 大 衛 的 子 孫 ( 後 裔 子 孫 原 文 都 作 兒 子 下 同 ) , 耶 穌 基 督 的 家 譜 :
                                                  馬太福音 1:1

很多時候讀到馬太福音耶穌基督的家譜都沒有甚麼感覺,祇是一連串和自己無關的人名,但今早主耶穌告訴我: "你知不知道自你重生得救後,你有份在耶穌基督的家譜中?"

然後他繼續説: "這就是希伯來書12:1-2的真正意義: 

我 們 既 有 這 許 多 的 見 證 人 , 如 同 雲 彩 圍 著 我 們 , 就 當 放 下 各 樣 的 重 擔 , 脫 去 容 易 纏 累 我 們 的 罪 , 存 心 忍 耐 , 奔 那 擺 在 我 們 前 頭 的 路 程 ,

仰 望 為 我 們 信 心 創 始 成 終 的 耶 穌 ( 或 作 : 仰 望 那 將 真 道 創 始 成 終 的 耶 穌 ) 。


你知道你有份在耶穌基督的家譜中嗎?    親愛的主耶穌,
求你幫助我們知道我們有份在的家譜中,使我們願意每天緊靠你,學像你,配成為你的家人,奉主耶穌基督名求,阿們。
  
 省察問題 
 1. 今日的信息對你有何啓發?  主耶穌現在對你説甚麽話?

 2. 下一步是什麼行動?
   
     家庭角落
找機會與家人一起分享今日的領受。讚美
Chinese praise song - 

生命因愛動聽 Wonderful Because of Love

No comments:

DAY 40 (2021) - With God all things are possible! (Please go to FaceBook(silastyng) to watch my video of this blog)

    Silence 1.    Put on your “brakes” and stop for a moment of silence 2.   Wait for God. Breathe deep for God's peace and feel His pre...